Salg- og leveringsbetingelser

SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER AF 31. august 2023 FOR HARDE STAAL APS

Anvendelse

1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for al handel hvor Harde Staal ApS er sælger, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. De finder også anvendelse ved køb på Harde Staal ApS’s B2B-webshop. Eventuelle fravigelser kan alene aftales ved skriftlig aftale mellem parterne. I det omfang et forhold ikke er behandlet og reguleret i evt. konkret aftale eller i disse salgs- og leveringsbetingelser, finder NL 17 anvendelse som udfyldende vilkår

Produktinformation

2. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

Tegninger og andre tekniske dokumenter

3. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende materiellet eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber tilhører sælger. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra Sælger anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen. Uden samtykke fra Sælger må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

Levering

4. Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket “Ex Works”.

Leveringstid. Forsinkelse

5. Levering anses som rettidig, såfremt levering er sket maksimalt 2 dage efter aftalt leveringstidspunkt. 

6. Finder sælgeren, at han ikke kan levere i rette tid, jfr. punkt 5, eller må forsinkelse fra hans side anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse herom. 

7. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til afsnittet benævnt ”Ansvarsfrihed (force majeure)” nedenfor, udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid. 

8. Ift konventionalbod ved forsinkelse finder NL 17, pkt.16 anvendelse. 

9. Ift udebleven levering efter konventionalbods betaling finder NL 17, pkt. 17 anvendelse. 

10. Ift købers fordringshavermora finder NL 17, pkt. 18 anvendelse. 

11. Ift købers fordringshavermora og undladelse af at modtage varen, finder NL 17, pkt. 19 anvendelse.

Betaling

12. Medmindre andet er aftalt, forfalder den aftalte købesum til betaling 7 dage fra den faktiske leveringsdato. Køb på webshop betales ved bestilling.

13. Betaler køberen ikke til aftalt tid, har sælgeren fra forfaldsdagen krav på morarente med den rentesats, som gælder i henhold til lovgivning om renter ved forsinket betaling i sælgerens land, pt. 1/7 2023 11.25 % p. a.

Ejendomsforbehold

14. Materiellet forbliver sælgerens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

Ansvar for mangler.

15. Sælgeren garanterer, at et produkt eller en reservedel vil være fri for væsentlige fejl eller mangler i design, materialer eller udførelse i en periode på 12 måneder fra levering. Reklamationer indenfor denne periode skal ske straks til sælger. Anvendes det leverede mere intensivt end aftalt eller med rettet forventet/forudsat, reduceres den 12 mdrs periode tilsvarende forholdsmæssigt. 

16. Den i punkt 15 anførte garanti omfatter alene en ret til at få ombyttet eller repareret det leverede (efter sælgers valg) samt omkostninger til returnering/fragt af defekte produkter til og fra leveringsstedet. NL 17, punkt 29 finder anvendelse. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for omkostninger til demontering, genmontering, gravearbejde eller andre arbejder der er nødvendige for at produktet kan returnerede af køber. Sælger kan heller ikke gøres ansvarlig for andet tab, som måtte følge af en fejl ved det leverede, medmindre sådant ansvar har hjemmel i ufravigelige lovregler. 

17. For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 15 og 16, påtager sælgeren sig de samme forpligtelser (medmindre andet er aftalt), som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af et år – eller kortere periode ved mere intensivt brug end aftalt/forudsat/forventet. For materiellets øvrige dele forlænges den i punkt 15 nævnte periode kun med det tidsrum, materiellet ikke har kunnet anvendes som følge af de i punkt 15 nævnte mangler. 

18. Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til sælgeren straks og uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig, og i intet tilfælde senere end 2 uger efter, at den i punkt 15 nævnte frist er udløbet, jf. punkterne 17 og 26. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives straks, og køber skal søge skaden begrænset. Såfremt køberen ikke skriftligt underretter sælgeren om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, mister køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. 

19. Såfremt køberen har afgivet en sådan meddelelse, som nævnt i punkt 18, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som sælgeren bærer ansvaret for, har sælgeren ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ham. Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end materiellet, påhviler arbejdet og omkostningerne herved køberen.

20. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske i overensstemmelse med NL 17, punkt 29 m. fl. Køberen skal følge sælgerens instruktioner om forsendelsesmåde. 

21. Køberen skal bære de meromkostninger, som sælgeren påføres ved afhjælpning af mangler hvor produktet befinder sig jfr. NL 17, pkt. 29, medmindre sælgeren har anmodet om, at varen sendes til ham eller til et af ham udpeget sted. 

22. Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt 17, stilles til sælgerens disposition og bliver hans ejendom. 

23. Såfremt sælgeren ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i henhold til punkt 15 og 16, kan køberen skriftligt give sælgeren en sidste frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen efter eget valg: 

a) lade udføre de reparationer, som er nødvendige, og/eller få fremstillet nye dele for sælgeres regning og risiko forudsat, at han gør dette på en fornuftig og rimelig måde, eller 

b) kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15 % af den aftalte købesum. Såfremt manglen er væsentlig, kan køberen i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til sælgeren. Køberen har også ret til således at hæve aftalen, såfremt manglen efter tiltag som nævnt under a) fortsat er væsentlig. Køberen kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab, dog højst 15 % af den aftalte købesum.

24. Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af køberen. 

25. Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse. 

26. Uanset bestemmelserne i punkterne 15-25 gælder sælgerens mangelansvar ikke for nogen del af materiellet ud over 2 år fra den i punkt 15 og 16 nævnte periodes begyndelse. 

27. Sælgeren har intet ansvar for mangler ud over det i punkterne 15-28 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i sælgerens ansvar gælder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar)

28. Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts pkt. a) og b) ikke er ansvarlig for overfor køberen. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse,

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager. I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid afgøres ved voldgift i henhold til punkt 32.

Ansvarsfrihed (force majeure)

29. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen.

30. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 29, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Ved force majeure hos køberen skal denne dække de omkostninger, sælgeren pådrager sig for at sikre og beskytte materiellet.

31. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i punkt 29.

Tvister. Lovvalg

32. Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, kan ikke underkastes domstolens prøvelse, men skal afgøres ved voldgift i Aalborg i overensstemmelse med lov om voldgift. Tvistigheder om købers manglende betaling af købesummen kan dog rejses ved domstolene, og købers evt. indsigelser vil da også kunne behandles ved domstolen i samme sag. 

33. Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter den indgåede aftale, disse salgs- og leveringsbetingelser, NL 17 samt dansk ret i øvrigt i denne således anførte rækkefølge.

Således vedtaget 31. august 2023